Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) - legislatíva

o prevádzkovaní a kontrole hazardných hier

Schválené: 4.9.2012

Vyhlásené: 5.9.2012

Účinnosť: 19.9.2012

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe § 4, ods. 3, písm. g) a m) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“)

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bánovce nad Bebravou č. 80 o prevádzkovaní a kontrole hazardných hier

Článok 1.
Prevádzkovanie hazardných hier
1. Mesto vydá individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, vyjadrenie k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier a záväzné stanovisko k umiestneniu stávkovej kancelárie iba vtedy, ak ich prevádzkovanie je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi, a ak to nie je v rozpore so záujmami mesta.
2. Mesto udelí individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov do 15 pracovných dní odo dňa predloženia úplnej žiadosti (§ 23 zákona o hazardných hrách) na jeden kalendárny rok, a to v prevádzkarňach, ktoré sú umiestnené v trvalej stavbe. Žiadosť o udelenie individuálnej licencie musí obsahovať náležitosti v zmysle § 20 zákona o hazardných hrách. V prípade zriadenia herne v oddelených priestoroch [§ 2, písm. o) zákona o hazardných hrách], ich oddelenie musí byť zriadené pevným nepriehľadným materiálom.
3. Mesto vydá predchádzajúci súhlas v zmysle § 21, ods. 3, písm. d) a ods. 7, písm. c) zákona o hazardných hrách k povoleniu, ktoré vydáva ministerstvo na prevádzkovanie stávkových hier podľa § 3, ods. 2, písm. c) a technických zariadení a videohier podľa § 3, ods. 2, písm. e) zákona o hazardných hrách na dobu určitú, a to najviac na 2 roky a na konkrétny počet kusov technických zariadení a videohier.

Článok 2
Predmet dozoru
1. Mesto vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona o hazardných hrách, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienok určených v individuálnej licencii udelenej podľa zákona o hazardných hrách, vykonáva správu odvodov do rozpočtu mesta a rozhoduje o udelení individuálnej licencie.
2. Zamestnanci mesta sú pri výkone dozoru povinní preukázať sa poverením primátora mesta.
3. Predmetom dozoru je overovanie dodržiavania podmienok prevádzkovania výherných prístrojov ustanovených zákonom o hazardných hrách a určených v individuálnej licencii počas celej doby jej platnosti. Zamestnanci mesta, ktorí vykonávajú dozor, sa pri výkone dozoru zamerajú najmä na
a) prevádzkovanie výherných prístrojov v priestoroch uvedených v individuálnej licencii,
b) označenie výherných prístrojov identifikačnou kartou na prístupnom mieste a náležitosti identifikačnej karty podľa § 24, ods. 2 zákona o hazardných hrách,
c) zhodu typu a výrobného čísla prevádzkovaného výherného prístroja s údajmi uvedenými v identifikačnej karte a v osvedčení podľa § 32 a § 33 zákona o hazardných hrách (ďalej len „osvedčenie“),
d) umiestnenie herného plánu, ktorého súčasťou sú reklamačný poriadok aj pravidlá hry schválené poverenou skúšobňou vo všetkých priestoroch využívaných na prevádzkovanie výherných prístrojov, ak majú do nich prístup aj hráči,
e) označenie každej strany herného plánu odtlačkom pečiatky mesta, ktoré udelilo individuálnu licenciu a dátum schválenia herného plánu,
f) dodržiavanie pravidiel herného plánu,
g) dodržiavanie zákazu účasti na hazardných hrách prostredníctvom výherných prístrojov pre fyzické osoby oprávnené prijímať vklady (napríklad stály dozor v herni),
h) dodržiavanie zákazu účasti na hazardných hrách prostredníctvom výherných prístrojov osobám mladším ako 18 rokov,
i) dodržiavanie lehoty na vykonanie kontroly správnosti výherného pomeru a platnosť protokolu o výhernom pomere vydaného poverenou skúšobňou,
j) splnenie podmienok pre herňu podľa § 2, písm. o) a § 35, ods. 6 zákona o hazardných hrách,
k) dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa výherných prístrojov vykonávať stály dozor v herni,
l) splnenie náležitostí a dodržiavanie prevádzkových pravidiel herne podľa § 38 zákona o hazardných hrách,
m) zhodu počtu výherných prístrojov a ich výrobných čísel uvedených v osvedčení so skutočnosťou v prípade zavedenia systému prémiovej hry prostredníctvom prepojenia výherných prístrojov,
n) dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa výherných prístrojov mať osvedčenie pre každého prevádzkovateľa výherných prístrojov osobitne, ak v herni prevádzkujú prémiovú hru prostredníctvom výherných prístrojov viacerí prevádzkovatelia výherných prístrojov,
o) dodržiavanie povinnosti viditeľne uvádzať výšku sumy prémiovej výhry na elektronickej tabuli (§ 50, ods. 4 zákona o hazardných hrách),
p) dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa výherných prístrojov zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a ďalšie fyzické osoby alebo právnické osoby vykonávajúce činnosti pri prevádzkovaní výherných prístrojov plnili povinnosti ustanovené zákonom o hazardných hrách.

Článok 3
Výkon dozoru
1. Dozor vykonáva mesto v rámci svojej územnej pôsobnosti u dozorovaných subjektov ktorými sú:
a) prevádzkovatelia hazardných hier,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní hazardných hier alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa hazardnej hry,
c) fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom hazardnej hry vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier,
d) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré bez licencie podľa tohto zákona prevádzkujú hazardné hry,
e) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré propagujú hazardné hry,
f) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základe zmluvného vzťahu alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti súvisiace s propagovaním hazardných hier.
2. Mesto je pri výkone dozoru oprávnené prizvať zamestnancov poverenej skúšobne, ak je súčasťou dozoru aj technická kontrola [§ 11, ods. 1 písm. e) zákona o hazardných hrách].
3. Mesto vykonáva dozor vo všetkých priestoroch využívaných na prevádzkovanie výherných prístrojov viackrát počas doby platnosti individuálnej licencie.
4. Zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, v potrebnom rozsahu oboznámi dozorovaný subjekt s výsledkom dozoru a vyžiada od neho vyjadrenia ku všetkým skutočnostiam [§ 11, ods. 2, písm. c) zákona o hazardných hrách].
5. Z každého vykonaného dozoru poverený zamestnanec mesta vypracuje správu o výsledku dozoru (ďalej len „správa“) podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
6. K správe má dozorovaný subjekt právo písomne sa vyjadriť [§ 13, ods. 1, písm. c) zákona o hazardných hrách].
7. Zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, prerokuje správu s dozorovaným subjektom [§ 11, ods. 2, písm. e) zákona o hazardných hrách].
8. Zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, odovzdá správu dozorovanému subjektu [§ 11, ods. 2, písm. f) zákona o hazardných hrách].
9. Z každej vykonanej vyhľadávacej činnosti poverený zamestnanec mesta vypracuje zápisnicu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2.
10. Na účely dozoru sa vyhľadávacou činnosťou rozumie vyhľadávanie výherných prístrojov, ktoré sú prevádzkované:
a) bez individuálnej licencie [§ 12, písm. d) zákona o hazardných hrách],
b) v dňoch, kedy je zakázané prijímať vklady a vyplácať výhry, t. j. na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo herných hodín určených v hernom pláne (§ 35, ods. 10 zákona o hazardných hrách).
11. Ak mesto pri výkone dozoru zistí, že dozorované subjekty porušili zákon o hazardných hrách, osobitné zákony alebo iné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, podmienky prevádzkovania výherných prístrojov podľa udelenej licencie, povinnosti podľa herného plánu vrátane pravidiel hazardných hier alebo nesplnia povinnosti im uložené právoplatným rozhodnutím orgánu dozoru, uloží sankcie podľa § 54 zákona o hazardných hrách, ktorými sú opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov vrátane lehoty na ich splnenie a povinnosti v určenej lehote informovať orgán dozoru o ich splnení, predkladanie osobitných výkazov, hlásení a správ, skončenie nepovolenej činnosti, pozastavenie prevádzkovania hazardnej hry, pokutu, sankčný úrok, odňatie individuálnej licencie.
12. V prípade pozastavenia prevádzkovania výherných prístrojov podľa § 54, ods. 6 zákona o hazardných hrách zamestnanec, ktorý vykonáva dozor,
a) vyhotoví záznam (§ 54, ods. 7 zákona o hazardných hrách) podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 3; záznam tvorí prílohu k správe o výsledku dozoru,
b) je oprávnený zapečatiť tieto výherné prístroje (§ 54, ods. 7 zákona o hazardných hrách).
13. Pred opätovným pokračovaním prevádzkovania výherných prístrojov zamestnanec, ktorý vykonáva dozor, vyhotoví písomný súhlas s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry (§ 54, ods. 8 zákona o hazardných hrách) podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 4; súhlas tvorí prílohu k správe o výsledku dozoru.
14. Ak pokuty alebo sankčné úroky neboli uhradené v lehote splatnosti, začne mesto nedoplatok vymáhať (§ 54, ods. 13 zákona o hazardných hrách). Na vymáhanie nedoplatkov sa primerane vzťahujú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 57, ods. 3 zákona o hazardných hrách).

Článok 4
Vedenie evidencie
Na účely zabezpečenia výkonu dozoru mesto vedie evidenciu podľa jednotlivých prevádzkovateľov hazardných hier, a to
a) individuálnych licencií vrátane dodatkov,
b) správ z vykonaných dozorov,
c) zápisníc z vyhľadávacej činnosti,
d) predbežného mesačného vyúčtovania odvodov do rozpočtu mesta podľa jednotlivých druhov hazardných hier, ktoré si vyžiada od prevádzkovateľa hazardnej hry podľa § 11, ods. 1, písm. b) zákona o hazardných hrách a porovnáva ich s odvedenou výškou preddavku odvodu do rozpočtu mesta, pričom identifikáciu platby mesta určí tak, aby bol pri úhrade odlíšený druh hazardnej hry, za ktorý prevádzkovateľ hazardných hier sumu uhradil,
e) ročného vyúčtovania odvodov do rozpočtu mesta podľa jednotlivých druhov hazardných hier,
f) vykonaných spoplatňovaných úkonov a konaní vrátane príslušných súm vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou dňa 04.09.2012 uznesením č. 265/2012 pod bodom A/6. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.

Príloha č. 1: Správa o výsledku dozoru
Príloha č. 2: Zápisnica z vyhľadávacej činnosti
Príloha č. 3: Záznam o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry
Príloha č. 4: Súhlas s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry

 

 

Marián Chovanec Ing. Juraj Gregor
primátor mesta prednosta mestského úradu

Príloha č. 1
k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 80 o prevádzkovaní a kontrole hazardných hier

Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

SPRÁVA
o výsledku dozoru
podľa § 10, ods. 5, písm. a) zákona č. 171/2005 Z.z . o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Poverenia primátora Mesta Bánovce nad Bebravou číslo ....................., zo dňa ..................

Zamestnanec mesta .....(meno a priezvisko)......,

vykonal dňa ...................,v čase od ................h, do .....................h,

dozor

u dozorovaného subjektu
názov alebo meno a priezvisko: .....................................................
sídlo alebo adresa: ............................................................
IČO: .......................................................

v prevádzke
názov prevádzky: ...............................................................................
adresa prevádzky: ............................................................................
názov prevádzkovateľa: ....................................................................

Dozor bol zameraný na: (rozpis predmetu dozoru s uvedením dozorovaného obdobia) ............ ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... ..................

Dozorné zistenia: (rozpis preukázaných zistení) ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... ..................

Dozorovaný subjekt bol v potrebnom rozsahu oboznámený s výsledkom dozoru.

Vyjadrenie dozorovaného subjektu: ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... ..................

Správu vypracoval dňa ................
meno a priezvisko: ......................................
podpis .........................

Správa bola prerokovaná so zástupcom dozorovaného subjektu a odovzdaná dozorovanému subjektu dňa .............
meno a priezvisko: ......................................
podpis ..............................
Príloha č. 2
k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 80 o prevádzkovaní a kontrole hazardných hier


Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

ZÁPISNICA
z vyhľadávacej činnosti
podľa § 10, ods. 5, písm. a) zákona č. 171/2005 Z.z . o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a Poverenia primátora Mesta Bánovce nad Bebravou číslo ....................., zo dňa ..................

Zamestnanec mesta .....(meno a priezvisko)......,

vykonal dňa ...................,v čase od ................h, do .....................h,

dozor

u dozorovaného subjektu
názov alebo meno a priezvisko: .....................................................
sídlo alebo adresa: ............................................................
IČO: .......................................................

v prevádzke
názov prevádzky: ...............................................................................
adresa prevádzky: ............................................................................
názov prevádzkovateľa: ....................................................................


Vyhľadávacia činnosť bola zameraná na ....(rozpis predmetu vyhľadávacej činnosti)..... ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... ..................


Zistenia z vyhľadávacej činnosti ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... ..................
 

Zápisnicu vypracoval dňa ................
meno a priezvisko: ....................................,
podpis .........................,

Príloha č. 3
k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 80. o prevádzkovaní a kontrole hazardných hier


Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou


ZÁZNAM
o pozastavení prevádzkovania hazardnej hry
podľa § 54, ods. 6 a 7 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnanec mesta .....(meno a priezvisko)......, odo dňa ............., od hodiny .............., pozastavuje prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom výherných prístrojov v počte .................... ks
v prevádzke
názov prevádzky: ...............................................................................
adresa prevádzky: ............................................................................
názov prevádzkovateľa: ....................................................................

u dozorovaného subjektu
názov alebo meno a priezvisko: .....................................................
sídlo alebo adresa: ............................................................
IČO: .......................................................

Rozpis zistení pri výkone dozoru, na základe ktorých bolo pozastavené prevádzkovanie hazardnej hry: ............ ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ............ ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ............ ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... ..................

Záznam vypracoval dňa ................
meno a priezvisko: ................................
podpis .........................,

Tento záznam je prílohou správy o výsledku dozoru.

Záznam bol odovzdaný zástupcovi dozorovaného subjektu dňa ...................
meno a priezvisko: ...........................................
podpis ...........................................

Príloha č. 4
k VZN Mesta Bánovce nad Bebravou č. 80 o prevádzkovaní a kontrole hazardných hier


Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou


SÚHLAS
s pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry
podľa § 54, ods. 8 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Zamestnanec mesta .....(meno a priezvisko)......, odo dňa ............., od hodiny .............., súhlasí s opätovným pokračovaním prevádzkovania hazardnej hry, prevádzkovanej prostredníctvom výherných prístrojov v počte ..................ks
v prevádzke
názov prevádzky: ...............................................................................
adresa prevádzky: ............................................................................
názov prevádzkovateľa: ....................................................................

u dozorovaného subjektu
názov alebo meno a priezvisko: .....................................................
sídlo alebo adresa: ............................................................
IČO: .......................................................

Pri výkone dozoru bolo overené odstránenie týchto nedostatkov: ............ ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ............ ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ............ ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... .................. ..................... .................... ..................

Písomný súhlas vypracoval dňa ................
meno a priezvisko: ................................
podpis .........................,

Tento písomný súhlas je prílohou správy o výsledku dozoru.
Písomný súhlas bol odovzdaný zástupcovi dozorovaného subjektu dňa ...................
meno a priezvisko: ...........................................
podpis ...........................................
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka